สั่งยกเลิกตร.ช่วยราชการ เรียกกลับต้นสังกัดใน7วัน

“ผบ.ตร.”สั่งยกเลิกให้ตำรวจไปช่วยราชการทั้งหมด กลับคืนต้นสังกัดภายใน 7 วัน เพื่อให้กำลังพลในหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งเรื่อง การให้ตำรวจปฏิบัติราชการภายใน ตร. และช่วยราชการนอกสังกัด ตร.โดยมีคำสั่งถึง จตช. และ รองผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผอ./หน.ศูนย์ปฏิบัติการ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

ด้วย ก.ตร. ได้มีมติให้ ตร. ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจ ไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ขณะนี้เป็นการเริ่มตันของปีงบประมาณใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก ควรที่จะให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสทบทวนสถานภาพกำลังพลของหน่วยว่า มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกำลังพลในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแบบแผนเดียวกัน จึงให้ยกเลิกระเบียบ ตร.ฯ ข้างต้นโดยวางระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน ตร. พ.ศ. 2563 และให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งและการสั่งการ ตร. หน่วยงานระดับ บช. และ บก. ที่สั่งการให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน ตร. และการไปช่วยราชการนอกสังกัด ตร. การไปปฏิบัติราชการหรือการอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการยังศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกกรณี แต่กรณีที่ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจ ที่เป็นที่สงสัยว่าประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ การช่วยราชการนอกสังกัด ตร.ให้ สกพ. มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอตัวข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการส่งตัวข้าราชการตำรวจกลุ่มดังกล่าวกลับต้นสังกัด

Add a Comment

Your email address will not be published.