ศูนย์พิทักษ์ศาสนาฯห่วงใยชุมนุม ขอทุกฝ่ายเจรจาพูดคุย

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา ห่วงใยสถานการณ์ชุมนุม ขอทุกฝ่ายมีเมตตาต่อกัน เจรจาพูดคุยด้วยเหตุและผล

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย แถลงการณ์เรื่อง สถานการณ์ความขัดแย้งของบ้านเมืองในปัจจุบัน ด้วยปรากฏว่าบ้านเมืองของเราในปัจจุบันมีความเห็น และการแสดงออกในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวได้นำไปสู่การชุมนุม ประท้วง และเรียกร้องตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ดังปรากฎให้เห็นแล้วในเวลานี้

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการทางด้านพระพุทธศาสนา จึงไม่อาจจะเข้าไปก้าวล่วงในเนื้อหาหรือประเด็นความขัดแย้งใด ๆ ของสังคมไทยในเรื่องทางการเมืองได้ในเวลานี้ เพียงแต่ขอให้สติกับทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงบ้านเมือง คือ ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จึงขอแสดงความห่วงใยเหล่านี้ให้กับทุกฝ่ายพึงคำนึงถึงในหลักการปฏิบัติ คือ 1. สนับสนุนให้มีเมตตาต่อกันในทุกรูปแบบ แม้แต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติที่แตกต่างกันก็ตาม 2. สนับสนุนให้มีการเจรจาพูดคุยกันโดยนำหลักโยนิโสมนสิการในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ คือ การพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ด้วยหลักการแห่งเหตุผล และตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยยังยึดมั่นในอุดมการณ์ คือ การผดุงสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งยังคงต้องดำรงอยู่ด้วยกัน พร้อมทั้งหวังในความปรารถนาดีในธรรมอำนวยพรครั้งนี้ว่าจะให้สติกับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ บ้านเมืองของเราสืบไป.

Add a Comment

Your email address will not be published.