นายกฯ กำชับเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ย้ำข้าราชการทุกระดับมีบทบาทขับเคลื่อน

นายกรัฐมนตรี กำชับหัวหน้าส่วนราชการฯ เร่งผลักดันเป้าหมายการทำงานทั้งระดับกระทรวงและระดับประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ย้ำข้าราชการทุกระดับมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารประเทศ

วันที่ 23 ก.ย. 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ และมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำหลักการทำงานของรัฐบาล โดยกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เน้นบูรณาการงานทุกกระทรวง ควบคู่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมว่า เป็นโอกาสอันดีที่หัวหน้าส่วนราชการได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สิ่งสำคัญคือการบูรณาการประสานงานร่วมกันให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระบบราชการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลดำเนินโครงการต่างๆ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาให้ถูกต้องสอดคล้องกับงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดการทำงานให้รวดเร็ว ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจราชการทุกครั้ง ก็มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการบริหาราชการเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน ซึ่งข้าราชการทุกระดับตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะมีบทบาทสำคัญไนการขับเคลื่อนการบริหารราชการ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยต่อไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมคนไทยทุกระดับเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าสังคมไทยมีทั้งกลุ่มคน Online และกลุ่มคน Offline รวมทั้งกลุ่มคนที่อยู่ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ จึงเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่ากิจการ สร้างมูลค่าประเทศให้สูงขึ้น สำหรับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาให้เป็นคลังสมองต่อไป ทางด้านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตามแนวทางการทำงาน รวมไทย สร้างชาติ และ New Normal ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยปีนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ครบเกษียณอายุราชการ 14 คน อาทิ นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น.

(ภาพประกอบจาก thaigov.go.th)

Add a Comment

Your email address will not be published.