ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารชั้นสัญญาบัตร อีก 2 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารชั้นสัญญาบัตร อีก 2 ราย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความตอนหนึ่งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ราย ออกจากยศทหาร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

1.ร้อยโท เสนอ โล่ห์คำ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

2.นาวาโท จีระเดช สังสนา สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญราชการชายแดน เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

. ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 3 ราย

Add a Comment

Your email address will not be published.