ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ “ไทย” มีเงินสำรองระหว่างประเทศ กว่า 8 ล้านล้าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประเทศไทยมี เงินสำรองระหว่างประเทศ ของทางการประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 กว่า 8 ล้านล้าน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ” โดยมีรายละเอียดคือ

ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงาน ดังต่อไปนี้

โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ฐานะการเงินสุทธิที่ 274,492.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,569,656.08 ล้านบาท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.2200 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

Add a Comment

Your email address will not be published.