สั่งปิด’โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย’ถึงสิ้นปี หวั่นโควิด-19

“โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” ประกาศปิดสถานศึกษา 6 วันทำการ นับตั้งแต่ 23-30 ธ.ค. 63 หวั่นโควิด-19 ระบาดหนัก!

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 23-30 ธ.ค.63 โดยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 23-30 ธ.ค.63 เป็นเวลา 6 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศ อย่างเป็นทางการต่อเนื่อง ข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการตามปกติ
2.โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ในวันที่ปิดเรียนจำนวน 6 วัน ผ่านช่องทางออนไลน์
3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเตรียมในทุกวิชาที่รับผิดชอบ
4.เลื่อนการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนวันที่ 25 ธ.ค.63 ไปเป็นวันที่ 22 ม.ค.64

5.ยกเลิกนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
6.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
7.ระหว่างที่ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยไม่ถือเป็นวันลา
8.ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงานและ/หรือเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงใน จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นมาให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการกักตัวให้ดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตเป็นรายกรณี ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหลือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
9.ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประจำการอยู่ที่ตั้ง ไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2279-1992…

Add a Comment

Your email address will not be published.