อัยการออกหนังสือเวียน การบินไทยพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจ อัยการหมดอำนาจดำเนินคดีและดำเนินการให้การบินไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อัยการออกหนังสือเวียน การบินไทยพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจ อัยการหมดอำนาจดำเนินคดีและดำเนินการให้การบินไทย

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร รองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุดได้ออกหนังสือเวียน ถึง รองอัยการสูงสุด,ผู้ตรวจการอัยการ,อธิบดีอัยการ,อธิบดีอัยการภาคอัยการพิเศษฝ่าย,เลขานุการอัยการสูงสุด,อัยการจังหวัด,ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและผู้อำนวยการสำนักงาน ถึงเรื่องอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดกรณีการลดสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง

ความว่า ด้วยกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 51.09ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท ฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท ฯ คงถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท ฯ ทำให้ บริษัท ฯ จะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทางสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดไม่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 เพราะหลังจากกระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐอีกต่อไปจึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *