แต่งตั้ง ‘พล.อ.ไตรเทพ’ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

แต่งตั้ง ‘พล.อ.ไตรเทพ’ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 714/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระบุว่า เพื่อให้การบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เกิดการบูรณาการ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 275/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ให้ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ้นจากหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

2. แต่งตั้งให้ พล.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Add a Comment

Your email address will not be published.